Дневен ред за заседание на ОбС на 25.04.2016г. и материали към него

27/4/2016

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 25.04.2016г.

 

1.      Докладна записка относно приемане на Общинска стратегия  за развитие на социалните услуги в Община Алфатар /2016-2020г./  и Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 2016 година.

                        - Общинска стратегия  за развитие на социалните услуги в Община   Алфатар /2016-2020г./             

                        - Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Алфатар за 2016 година

                       

2.      Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Алфатар за първото тримесечие.

                                                                                 

3.      Докладна записка относно одобряване на извършените разходи за командировки в страната от Председателя на Общински съвет  Алфатар за първото тримесечие на 2016 година.

                                                                                   

4.      Докладна записка относно предложение за отпускане на персонална пенсия на Павлина Пенкова Денкова.

                                                                                  

5.      Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за управление на имоти общинска собственост на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.

                                                                                    

6.       Докладна записка относно определяне на НУ „Отец Пайсии” с.Алеково за защитено училище и включване в Списъка на защитените училища за учебната 2016/2017 година.

                     -          Докладни записки    НУ Отец Паисий                                                 

          7. Въпроси. Заявления. Изказвания и др.