Харта на клиента

2/12/2015

      Уважаеми  граждани  на  община  Алфатар,
      ръководители  на  организации  и  фирми,
 
 
     Представяме Ви новата Харта на клиента на община Алфатар, с която ние, екипът на общината, си поставяме за цел да удовлетворяваме високите очаквания на обществеността и бизнеса за качествено административно обслужване и висока професионална етика. 
  
В община Алфатар можете да получите следните административни услуги:
1. Гражданско състояние
2. Устройство на територията /ТСУ/
3. Търговия
4. Общинска собственост
5. Селско стопанство и екология
6. Данъчни услуги
7. Други административни услуги
- Удостоверяване на подписите и съдържанието на  частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване /нотариална заверка/.
- Удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа /нотариална заверка на копие/.
 
Вашите права:
 
Какво да очаквате от нас?
 • Честно, вежливо и отзивчиво отношение, стремеж да вникнем в проблема Ви, за да предложим най-оптималното и законосъобразно решение.
 • Да изслушаме Вашите молби и сигнали, да изясним потребността от исканата услуга, вида и начина на предоставянето й.
 • Да Ви информираме за документите, които трябва да предоставите, цената на услугата и срока за нейното изпълнение.
 • Да се отнасяме с уважение към Вас, без пристрастие и предубеденост към Вашето социално положение, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.
 • Прецизно и професионално предоставяне на услугите, в срок, с добро качество и при спазване на нормативните изисквания за съдържание.
 • Гарантираме конфиденциалност на вашите лични данни и информация, предоставена при извършване на административна услуга.
 • Подкрепа, съдействие и насочване към компетентна институция, когато исканата услуга не е в правомощията на общината и не се  предоставя от нея.
 •  Да развиваме административните услуги чрез внедряване на нови информационни технологии, да  ги оптимизираме и разширяваме достъпа до тях  като възможност за електронно предоставяне на услуги (като част от системата електронно правителство).
           
Вашите отговорности към нас
         
Какво очакваме от вас?
 • Коректност, уважение и добро отношение към служителите в общината.
 • Съдействие при изясняване на вашите потребности и зачитане на законосъобразните изисквания /ограничения, срокове и др./, свързани с реда на предоставяне на услуги.
 • Предоставяйте коректна информация за изпълнение на исканата от вас услуга и ни уведомявайте своевременно за настъпилите промени.
        
        Екипът на община Алфатар е отворен за диалог, мнения и предложения на гражданите и бизнеса с цел подобряване качеството на обслужване.
     За Ваше удобство ръководството на общината организира непрекъснатост на процеса на предоставяне на услуги в работното време на общината: от 08:00 до 17:00 часа, като за целта е осигурено дежурство на служители.
 
        Хартата на клиента се актуализира периодично, за да бъде в съответствие с променящата се икономическа, демографска и технологична среда, измененията в нормативната уредба, дейността на общината и за да отговаря на Вашите очаквания и потребности.