Постоянни комисии в Общинския съвет

12/11/2015
                                        
1. Постоянна комисия: „Бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и предприватизиционен контрол”:
Председател: Нели Маринова
Членове:
1. Живка Великова
2. Радка Желева
3. Селятин Исмаилов
4. Марин Пейчинов
 
2. Постоянна комисия: “Здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, икономика, околна среда, предложения на гражданите, етноси”:
Председател: Живка Великова
Членове:
1. Тюркян Мехмед
2. Ивелина Миткова
3. Нели Маринова
4. Йорданка Количкова
 
3. Постоянна комисия: ”Образование, култура, културно-историческо наследство, младежки дейности, вероизповедания, туризъм”:
Председател: Росица Иванова
Членове:
1. Селятин Сабитов
2. Йорданка Количкова
3. Ивелина Миткова
4. Петър Иванов
 
4. Постоянна комисия ”Общинска собственост, устройство на територията, пътна и селска мрежа, благоустройство”:
Председател: Марин Пейчинов
Членове:
1. Петър Иванов
2. Радка Желева
3. Тюркян Мехмед
4. Росица Иванова
 
5. Постоянна комисия: "Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“:
Председател: Радка Желева
Членове:
1. Живка Великова
2. Селятин Сабитов
 
Съставът на комисиите е определен с Решение №204 за "Изменение и допълнение на Протокол №002, Решение №003/29.11.2011г./промяна в състава на ОбС/" Решение № 111/ 5.03.2013г. на ОИК и Решение № 427 по Протокол № 52 от 30.01.2015г. на ОбС-Алфатар.