Списък с неподали в срок декларации за имущество и интереси

10/1/2020
СПИСЪК
на неподали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ на задължените лица по § 2, ал. 1, т. 5 от ДР на ЗПКОНПИ в Общински съвет Алфатар.
 
 
по
ред
Име, презиме и
фамилия
на декларатора
Длъжност
на
декларатора
Вид
на неподадена
декларация
 
1.
 
 
Ана Йосифова Стоянова
 
Кмет на кметство Бистра
Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1
Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2
 
 
 
ЖИВКА ВЕЛИКОВА        
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК - Бюджет, финанси, нормативна уредба,
 местно самоуправление,икономическа и инвестиционна политика,
приватизация  и следприватизационен контрол, предотвратяване
 и разкриване на конфликт на интереси
 
 
ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС - АЛФАТАР