Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ

31/10/2018
Р е г и с т ъ р
 на подадени Декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1   и   Декларации за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
 
 
Вх.№
Дата на подаване
Име, презиме и фамилия
Длъжност
Декларация за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1
Декларация за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2
1
23.04.2018г.
02.11.2018 г.
Бюрхан Назми Акиф
Кмет на с.Чуковец
 
 
           
 
2
23.04.2018г.
05.11.2018 г.
Ана Йосифова Стоянова
Кмет на с.Бистра
 
 
           
 
3
23.04.2018г.
05.11.2018 г.
Иван Захариев Христов
Кмет на с.Алеково
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЖИВКА ВЕЛИКОВА         
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК - Бюджет, финанси, нормативна уредба,
 местно самоуправление,икономическа и инвестиционна политика,
приватизация  и следприватизационен контрол, предотвратяване
 и разкриване на конфликт на интереси
 
ЕЛИС ТАЛЯТ-МУСТАФА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС - АЛФАТАР