Дневен ред за заседание на ОбС на 30.08.2017г. и материали към него

7/9/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 30.08.2017г.

 

 

1. Докладна записка относно: Отмяна на Решение №185 от 27.01.2017 г., Протокол №018 от 27.01.2017 г. на Общински съвет Алфатар.                                                                         

  1.   Докладна записка относно: Определяне на НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково за средищно училище и даване на съгласие Община Алфатар да внесе предложение в Министерство на образованието и науката за включване на НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково в Списъка на средищните детски градини и училища.    
  2.   Докладна записка относно: Разрешение за формиране на маломерна слята паралелка от два класа в НУ ''Отец Паисий'', с. Алеково, за учебната 2017/2018 г.
  3.   Докладна записка относно: Касово изпълнение на бюджета и отчет за сметки на средствата от ЕС на Община Алфатар към 30.06.2017 г.                                         
  4.   Докладна записка относно: Актуализация на поименния списък за капиталови разходи – м. август 2017 г.
  5.   Въпроси. Заявления. Изказвания и др.