Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост - Изм. с Решение №234/29.06.2017г. от Протокол №024/29.06.2017г. на ОбС – Алфатар

6/7/2017