Дневен ред за заседание на ОбС на 27.12.2016г. и материали към него

4/1/2017

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 27.12.2016г.

 

1.      1 Докладна записка относно такса “Битови отпадъци”
 
2.   Докладна записка относно получени допълнителни трансфери за ремонт на улици на територията на  Община Алфатар в размер на 500 000 лв. по Постановление №363 от 16.12.2016г. на Министерски съвет.
 
3.      Докладна записка относно актуализация на поименния списък за капиталови разходи – м.декември 2016 г.
 
4.      Докладна записка относно актуализация на бюджета на Община Алфатар към м.декември 2016 г.
 
5.      Докладна записка относно съгласие за отпускане на допълнително гориво за полицейския автомобил с рег.№СС4550СВ, обслужващ територията на община Алфатар, ежемесечно по 60 литра от 01.01.2017 година до 31.12.2017 година
 
6.      Докладна записка относно актуализиране на поименния  списък  на служителите  имащи право на транспортни разходи.
 
7.      Докладна записка относно определяне на имотите – общинска собственост, които подлежат  на задължително застраховане през 2017 година.
 
8.      Докладна записка относно определяне на представител на Община Алфатар в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на област Силистра на 19.01.2017г.
 
9.      Докладна записка относно приемане на Общински календар за по важните културно-исторически прояви и събития през 2017 година в Община Алфатар.
 
10.  Въпроси. Заявления. Изказвания и др.