Дневен ред за заседание на ОбС на 28.07.2016 г. и материали към него

3/8/2016

ДНЕВЕН РЕД 

за разглеждане на постъпили материали

на заседание на ОбС - Алфатар на 28.07.2016г.

 

1.      Докладна записка относно разрешение формиране на маломерни самостоятелни паралелки, маломерни слети паралелки и маломерни паралелки под задължителния минимум в НУ „Отец Паисий” с. Алеково и ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар за учебната 2016/2017 г.

        -   докладна записка 1  

2.      Докладна записка относно план за работата на Общински съвет Алфатар за юли – август – септември на 2016 година.  

        - план за работа     2   

3.      Докладна записка относно отпускане на еднократна парична помощ за лечение на сина на Стоянка Стоянова

                                                          

4.      Докладна записка относно актуализиране на поименния списък на служителите имащи  право на транспортни разходи

       - докладна записка 4

            5.    Въпроси. Заявления. Изказвания и др.