Състав на постоянните комисии на ОбС

3/2/2016
І.
Комисия по бюджет, финанси, нормативна уредба, местно самоуправление, икономическа и инвестиционна политика, приватизация и следприватизационен контрол, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
 
Председател:    Живка Великова
 
 
Членове:
 
 
 
 
Сезгин Али
 
 
 
 
Тюркян Мехмед
 
 
 
 
Петранка Славова
 
 
 
 
Иван Василков
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ.
Комисия по здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, околна среда, младежки дейности, спорт и предложения на гражданите
 
Председател:    Иван Василков
 
 
 
Членове:
 
 
 
 
Минка Стоянова
 
 
 
 
Радка Желева
 
 
 
 
Ивелина Вълева
 
 
 
 
Тюркян Мехмед
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ.
Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, вероизповедание, културно-историческо наследство
 
Председател:      Минка Стоянова
 
 
 
Членове:
 
 
 
 
Радка Желева
 
 
 
 
Сезгин Али
 
 
 
 
Иван Иванов
 
 
 
 
Ивелина Вълева
 
 
 
 
 
 
 
 
ІV.
Комисия по общинска собственост, устройство на територията, пътна и селищна мрежа, благоустрояване, стопански дейности, поземлена реформа и земеделие
 
Председател:       Петранка Славова
 
 
 
Членове:
 
 
 
Живка Великова
 
 
 
Ивелина Вълева
 
 
 
Сезгин Али