Регистър на подадените декларации по чл.12 от ЗПУКИ

27/1/2017
 
                                                                                   РЕГИСТЪР
      НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ.12 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И
                       УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ/ЗПУКИ/
 
Име, презиме и фамилия на лицето, заемащо публична длъжност
Публична
длъжност
Подадена декларация по чл.12 от ЗПУКИ
 
Забележка
по чл.12, т.1
декларация за несъвместимост
по чл.12, т.2
декларация за частни интереси
 
1.    
 ЕЛИС БЮРХАН ТАЛЯТ
Председател на ОбС
 
2.    
 ЖИВКА КОЛЕВА ВЕЛИКОВА
Общински съветник
 
3.    
 ИВАН РУМЕНОВ ВАСИЛКОВ
Общински съветник
 
4.    
 ИВЕЛИНА МИТКОВА ВЪЛЕВА
Общински съветник
 
5.    
 ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА  СЛАВОВА
Общински съветник
 
6.    
 ТЮРКЯН АХМЕД МЕХМЕД
Общински съветник
 
7.    
 СЕЗГИН ИБРЯМ АЛИ
Общински съветник
 
8.    
 НЕЛИ МАРИНОВА МАРИНОВА
Общински съветник
Конфликт на интереси
9.    
 МИНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
Общински съветник
 
10.      
 РАДКА ГЕОРГИЕВА ЖЕЛЕВА
Общински съветник
 
11.      
 ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
Общински съветник
 
12.      
 ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА
Кмет на общината
 
13.      
 ИВАН ЗАХАРИЕВ ХРИСТОВ
Кмет на с.Алеково
 
14.      
 АНА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА
Кмет на с.Бистра
 
15.      
 БЮРХАН НАЗМИ АКИФ
Кмет на с.Чуковец
 
16.  ЙОРДАНКА БОРИСОВА ИВАНОВА Общински съветник Декларация на Й. Иванова Клетва на 27.01.2017г.
 
Дата: 16.11.2015г. (обновен на 27.01.2017г.)                         Председател на ОбС - Е.Талят