Заседание на ОбС-Алфатар на 29.12.2011г.

28/12/2011
                                                         
                  На основание чл.23, ал.2, т.1 от ЗМСМА   председателят на общински съвет Алфатар Златка Питакова  свиква  заседание на Общински съвет – Алфатар на 29.12.2011г. /четвъртък/ от 14.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр.Алфатар при следния
 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д:
 
1.     Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет – Алфатар.
  Докладва: Председател на ОбС
 
2.     Актуализация на Бюджет 2011 на Община Алфатар към 31.12.2011година.
  Докладва: Кмет на Община
 
3.     Календар за културно – историческите събития и прояви през 2012 година.
  Докладва: Кмет на Община
 
4.     Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско 
        имущество.
        Докладва: Кмет на Община
 
      5.     Заявления. Жалби. Въпроси.
 
 
            Заседания  на Постоянните комисии на ОбС: на 28.12.2011г. от 14:00 часа в заседателната зала на общински съвет гр. Алфатар.