Демонстрация на ОСУ "Дръстър"-гр.Силистра, организирана от община Алфатар в изпълнение на Програма за честване на месец май като месец на българския спорт, приета с решение на ОбС-Алфатар

17/5/2012