Регистър на издадените разрешения за строеж 2022г.

5/8/2022