Заповед за допускане изработване на ПУП-ПР за УПИ ІХ-198, кв.19 по РП на с.Алеково, община Алфатар

11/8/2021