Заповед №РД-261/20.05.2021 г. за одобряване изменение на КП за имоти с №337 и 338 и изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-337 и ІV-338, с.Васил Левски

20/5/2021