Обявление с рег.№0594/01.03.2021 г. за изработен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ-125, кв.8, с.Васил Левски.

1/3/2021