Заповед №РД-068/10.02.2021г. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІІ-53 и ІV-53, кв.2, с.Васил Левски

10/2/2021