Заповед №РД-067/10.02.2021 г. за допускане изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІХ-94, кв.10, с.Чуковец

10/2/2021