Заповед № РД-741/09.12.2020г. за одобряване ИПУП-ПЗ за УПИ I-3277, кв. 155 гр. Алфатар

10/12/2020