Обявление за изработен ПУП-ПР за УПИ III-599 и УПИ ХVIII-599, кв.60 по регулационния план на гр.Алфатар.

4/11/2020