Обява за инвестиционно предложение за изграждане на "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №3" в УПИ ХI-1364, кв.123 по РП на гр.Алфатар.

29/10/2020