Обява за инвестиционно предложение от "Алфадом Дизайн" ЕООД за "Промяна на предназначението на съществуваща селскостопанска сграда в дървопреработващо предприятие и складове за материали" в УПИ І-3277, кв.155 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар.

21/10/2020