Обява от "Профарм Груп" ООД за изграждане на "Газово стопанство за компресиран газ, площадкови газопроводи и газови инсталации, захранващи три газови котелни в млекопреработвателно предприятие- гр.Алфатар” находящо се в имот с идентификатор №00415.202.5 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар, община Алфатар

21/9/2020