Заповед №РД-588/27.08.2020 г. за одобряване изменение на КП за имоти с пл.№238 и пл.№239 и изменение на ПУП- ПР за УПИ VІІ-238 и УПИ VІІІ-239, кв.5 по плана на с.Кутловица, община Алфатар.

27/8/2020