Заповед №РД-587/27.08.2020 г. за одобряване изменение на КП за имоти с пл.№227 и пл.№228 и изменение на ПУП- ПР за УПИ ХV-227 и УПИ ХVІ-228, кв.2 по плана на с.Цар Асен, община Алфатар.

27/8/2020