Обявление за издадена заповед за одобряване проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ХХІІІ-138, кв.20 по регулационния план на с.Алеково, община Алфатар

5/8/2020