Заповед №РД-336/20.05.2020 г. за допускане изработване на КПИИ- ИПУП- ПРЗ за УПИ ХІ-123, кв.7А по КРП на с.Васил Левски, община Алфатар.

20/5/2020