Обявление за изработен проект за изменение на КП за имот с пл.№42 и изменение на ПУП- ПР за УПИ Х-42, кв.2 по КРП на с.Цар Асен, община Алфатар

4/8/2020