Обявление за издадена заповед №РД-541/29.07.2020 г. за одобряване проект за изменение на КП за имот с пл.№23 и изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ ХІ-23, кв.7А по КРП на с.Васил Левски, община Алфатар.

29/7/2020