Обявление за изработен проект за изменение на КП на имот №138 и изменение на ПУП- ПР за УПИ ХХІІІ-138, кв.20 по КРП на с.Алеково, община Алфатар

20/7/2020