Заповед №РД-524/15.07.2020 г. за допускане изменение на ПУП-ПРЗ за парцел 31 и УПИ ХLI-505, кв.158 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар.

17/7/2020