Заповед №РД-523/15.07.2020 г. за допускане изменение на КП за имот с пл.№170 и изменение на ПУП-ПР заУПИ VІІ-170 и УПИ VІІІ-170, кв.5 по КРП на с.Кутловица, община Алфатар.

17/7/2020