Заповед №522/15.07.2020 г. за допускане изменение на КП за имот №42 и изменение на ПУП-ПР за УПИ №Х-42, кв.2 по РП на с.Цар Асен, община Алфатар.

17/7/2020