ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР

7/7/2020