Заповед № РД - 478/17.06.2020 г. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП - ПР за УПИ XXIII-138, кв. 20 по плана на с. Алеково, община Алфатар.

17/6/2020