Заповед №РД-457/03.06.2020г. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ І-113 и УПИ ІІ-330, кв.8, с.Васил Левски, община Алфатар.

3/6/2020