Заповед №РД-445/27.05.2020г. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІІ-63, кв.4, с.Цар Асен, община Алфатар.

27/5/2020