Заповед №РД-325/13.05.2020год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ І-113 и УПИ ІІ-330, кв.8 по кадастралния и регулационен план на с. Васил Левски, община Алфатар

13/5/2020