Заповед №РД-262/15.04.2020год. за одобряване изменение на КП за имот с пл.№23 и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-23, кв.2А по КРП на с.Чуковец, община Алфатар

16/4/2020