Обявление на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за изработен проект за изменение на ПУП-План за регулация за УПИ І-23, ІІ-23, ІІІ-23, ІV-24, V-23 и VІобщ., кв.2 по плана на с.Чуковец, община Алфатар

13/3/2020