Касово изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и просрочия за месец февруари 2020 год.

12/3/2020