Заровед № РД-141/26.02.2020г. за изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ХV-216 и УПИ ХVІ-217, кв.1 по РП на с.Цар Асен, община Алфатар.

27/2/2020