Заповед № РД-140/26.02.2020г. за одобряване на ПУП- ПЗ за ПИ с идент.№00415.150.8 по КККР на гр.Алфатар.

27/2/2020