Заповед №РД-122/19.02.2020г. за допускане изработване проект за изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІІ-63 и УПИ ІV-63, кв.4 по КРП на с.Цар Асен, община Алфатар

20/2/2020