Заповед №РД-083/29.01.2020год. за допускане изработване на КПИИ- ИПУП-ПР и ИП за УПИ ХІ-23, кв.7а, с.Васил Левски, община Алфатар

3/2/2020