Заповед №РД-021/22.01.2020год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ І-23, ІІ-23, ІІІ-23, ІV-24, V-23 и VІ-общ., кв.2 по плана на с.Чуковец, община Алфатар

23/1/2020