Заповед №РД-013/08.01.2020год. за одобряване на ИПУП- ПРЗ за УПИ №ХLI-505 "За животновъдна ферма", кв.158 по плана на Стопански двор №3, гр.Алфатар.

10/1/2020