Заповед №РД-794 от 18.12.2019год. за одобряване Изменение на Подробен устройствен план- План за регулация /ИПУП-ПР/ за УПИ ІХ-1176,1177,1181,1182,1183 в кв.106 по плана на гр.Алфатар и частично изменение на непроведената улична регулация от ос.т.280, преминаваща през ПИ с идентификатори №00415.502.5165 и №00415.502.5166 по КККР на гр.Алфатар.

18/12/2019