Заповед №РД-793/18.12.2019год. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ №VІІ-221, кв.4 по плана на с.Цар Асен, община Алфатар.

18/12/2019